Regulamin Rezerwacji i Wynajmu

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu Domu pod Skałą. 
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 
W momencie dokonania rezerwacji, (wpłacenia 30% zaliczki w przypadku pobytu dłuższego niż 3 dni 
- natomiast w przypadku pobytu do 3dni wpłaty 100%) umowę najmu uważa się za zawartą. 
W przypadku pobytów do 3 dni wpłatę należy uiścić w całości (100%) przelewem z góry, przy zamówieniu. 

2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefonicznie lub mailowo) należy potwierdzić wpłacając na konto: 

Dziuda Mikołaj
BZWBK 37 1090 2503 0000 0006 3002 0210
Tytułem: termin rezerwacji, Nazwisko

kwotę zaliczki, o której mowa w pkt 1 w ciągu 3 dni/ liczy się data zaksięgowania na koncie 
odbiorcy / oraz odesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres info@dompodskala.pl. 
Brak wpłaty oraz formularza zgłoszeniowego w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji 
wstępnej.

3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu 
realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 
29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych 
osobowych i ich aktualizacji. 

4. Wpłata zaliczki przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu. 

5. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy 
lub przelewem na konto. 

6. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu 
po sprawdzeniu Domu wynajmowanego przez Wynajmującego. 

7. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu 
z przyczyn niezależnych od nas, zaliczka nie podlega zwrotowi. 

8. Doba rozpoczyna się o godzinie 17:00, a kończy o godzinie 11:00. 

9. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej 
za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna 
niż w punkcie nr 8 (godz. 17:00). 

10. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany 
jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Właściciela lub osoby odpowiedzialnej 
za przekazanie kluczy. 

11. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, 
jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu 
(powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.). 

12. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest 
zwracana. 

13. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej. 

14. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać Domu w podnajem innym osobom . W przypadku przekroczenia 
deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domu (bez zgody i wiedzy właściciela 
lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy 
z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty. 

15. Cena usług świadczonych przez Właściciela nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają 
Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane 
na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Właściciel 
nie ponosi odpowiedzialności. 

16. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Dom, 
tzn. sprawdzić stan mebli, okien i pozostałych urządzeń znajdujących się w Domu jak również stan 
sanitarno - higieniczny. 

17. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłaszać natychmiast do Właściciela. 

18. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu pierwszej doby po otrzymaniu kluczy 
oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego Domu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się 
w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie. 

19. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, 
aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały 
na jego koszt. 

20. W Domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

21. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym 
wskazanym przez Właściciela. 

22. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz 
nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo 
do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy 
za niewykorzystany okres pobytu. 

23. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej, obowiązującej od godziny 23:00 do 7:00, Właściciel 
lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionego wezwania policji, Właściciel 
ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy. 

24. Przebywający na terenie posesji winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, 
a w szczególności zabrania się: 
- używać przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem 
  tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, 
  palników gazowych, 
- wnoszenia do Domu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów 
  o nieprzyjemnym zapachu, 
- rozpalania ogniska oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym, 

25. Ze względu na wymagania dotyczące użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków nie można do niej 
  odprowadzać: 
- produktów chemicznych i farmaceutycznych / leków itp.
- wody chłodniczej
- ciał stałych mających postać odpadów żywieniowych, plastików, artykułów higienicznych, filtrów 
  do kawy, korków do butelek, i innych artykułów gospodarczych
- mleka i produktów mlecznych
- tabletek do zmywarek zawierających fosfor
- popiołu
- środki dezynfekujące, plastry, żwirek dla kota, niedopałki, prezerwatywy, rozcieńczacze, 
- środki zawierające chlor, wkładki higieniczne, resztki pożywienia, kostki wc, pieluszki  
Do przydomowej oczyszczalni ścieków mogą być doprowadzane tylko i wyłącznie ścieki bytowo-gospodarcze
Nie przestrzeganie zasad użytkowania grozi uszkodzeniem przydomowej oczyszczalni ścieków. 
Koszty związane z naprawą urządzenia ponosi najemca.  

26. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek 
napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domu. O konieczności dokonania napraw lub nakładów 
Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu. 

27. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w Domu, a także do zwrotu Domu w stanie 
zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych sprzętów kuchennych przed wyjazdem. 
Opłata końcowego sprzątania jest obowiązkowa i wynosi 150 zł. Odliczana jest w dniu wyjazdu z pozostawionej 
kaucji zwrotnej. 
 Uiszczenie dodatkowej opłaty sprzątania końcowego nie zwalnia wynajmującego z obowiązku pozostawienia domu 
 w stanie ogólnie przyjętym za porządny. 

28. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych 
dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu. 

29. Akceptujemy pobyt zwierząt na terenie pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas 
rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody 
spowodowane przez zwierzęta ponosi ich właściciel, tj. Wynajmujący. 

30. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będzie prawo polskie. Ewentualne spory pomiędzy 
Właścicielem a Wynajmującym rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym 
będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela. 

31. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
- będącym pod widocznym wpływem alkoholu oraz środków odurzających
- które zachowują się agresywnie w sposób powszechnie uznany za wulgarny

32. Wynajmujący zobowiązany jest do segregacji odpadów w szczególności odpadów biologicznych składowanych 
w miejscu do tego wyznaczonym.

33. KAUCJA 200 zł za segregowanie odpadów
Pobyt umilamy na życzenie:
- dowozem zakupów spożywczych Sklep „Biedronka”, zamówienia 
  do godz. 12, dostawa do godz. 17,00 Koszt dostawy 60 zł
- masażem relaksacyjnym i zdrowotnym
- zabiegami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi
- sprzątaniem
- WiFi
Wyposażenie dodatkowe bezpłatne:
- gry planszowe, sprzęt sportowy / paletki, piłki 
- plecak turystyczny dla dzieci / nosidło turystyczne 
- sprzęt zimowy / sanki, ślizgacze
- ogrzewanie C.O.
- żelazko, suszarka do włosów, pościel, ręczniki
- dla „Maluchów”: wanienka do kąpieli dziecka, nosidełko, 
  niania elektroniczna, łóżeczko dla dziecka, podgrzewacz 
  do butelek, przewijak
Cennik:
- 660 zł / doba - max 6 os.
- 810 zł / doba - max 6 os. - dotyczy lipiec, sierpień, święta, ferie oraz długie weekendy 
/długość pobytu ustalana indywidualnie/ - 150 zł sprzątanie końcowe - obowiązkowe - Sauna - 3h / 50zł - KAUCJA 200 zł za segregowanie odpadów Pobyt rozpoczyna się o godz.17,00 a kończy o godz.11,00 Obowiązuje zakaz palenia
zakazpalenia
Zobacz galerię:
Kontakt:
tel. +48 / 600 010 540
info@dompodskala.pl regulamin Formularz_zgloszeniowy
Zamknij regulamin Formularz zgłoszeniowy
created by Studio MAYAZZ